OCR (Optical Character Recognition)

Để tôi thử miêu tả một cách đơn giản phiên bản của thuật toán OCR. Thực sự, tất cả các triển khai của OCR “real” đều dựa trên phiên bản được đơn giản hóa này, và chắc chắn rằng một số bước sẽ phức tạp hơn một chút và cũng một số bước nhỏ khác được thêm vào. Bước 1: Phát hiện “direction” của văn bản. Một hình ảnh được scan không bao giờ được căn lề hoàn bảo 100%,

Continue Reading